Dość dramatu polskich dzieci! Rząd proponuje rewolucyjne zmiany w unijnym prawie

Z inicjatywy polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim odbyło się publiczne wysłuchanie dotyczące przepisów regulujących postępowanie w sprawie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. Wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik przedstawił propozycję zmiany unijnego rozporządzenia (Bruksela II bis), która zwiększa ochronę prawną polskich dzieci za granicą. Zmian w unijnym prawie domaga się cała Grupa Wyszehradzka, która oczekuje od Unii Europejskiej przyjęcia w ramach prawa wspólnotowego takich regulacji, które zwiększą szanse na to, by dzieci były umieszczane w rodzinie zastępczej, w której zachowane zostaną ich więzy rodzinne, językowe i kulturowe.

 

 

Do tej pory takich jednolitych przepisów w unijnym prawie nigdy jeszcze nie było.

To problem systemowy w całej Unii Europejskiej, polegający na tym, że sprawa, gdzie dzieci mają być umieszczane, nie jest regulowana na poziomie prawa wspólnotowego

- zaznaczył w trakcie wystąpienia wiceminister Michał Wójcik.

Podczas publicznego wysłuchania w Parlamencie Europejskim wiceminister sprawiedliwości przedstawił stanowisko na rzecz prawnej ochrony polskich dzieci i tłumaczył jak ważne jest wprowadzenie nowej procedury z punktu widzenia dziecka. Wysłuchanie zostało zorganizowane przy współpracy z europosłem Ryszardem Czarneckim - wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego oraz europoseł Jadwigą Wiśniewską, przy wsparciu ze strony Europejskiej Grupy Konserwatystów i Reformatorów.

 

Jak informuje resort sprawiedliwości, w różnych krajach Unii Europejskiej dzieci pomimo tego, że na przykład mają obywatelstwo polskie, są umieszczane w rodzinach, w których nie mówi się w języku polskim. Propozycja zmiany rozporządzenia, która została poparta przez kraje Grupy Wyszehradzkiej wychodzi temu naprzeciw. Proponowane przepisy nakładają obowiązek informacyjny na organy prowadzące postępowanie co zwiększa szansę na umieszczenie w spokrewnionej pieczy zastępczej lub pieczy rodzinnej zachowującej tożsamość kulturowa, narodowościową i religijną. Chodzi o to, by dzieci, jeśli są kierowane pod zastępczą opiekę, trafiały do rodzin z podobnego kręgu kulturowego, a najlepiej z kraju pochodzenia dzieci.

 

Podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim wiceminister Michał Wójcik zaznaczył, że tło przedstawionej inicjatywy stanowią nasze doświadczenia z polskimi dziećmi mieszkającymi za granicą, które z różnych powodów zostają umieszczane w rodzinach zastępczych, często z naruszeniem przepisów Konwencji o prawach dziecka, która została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. 

Znane są nam dramatyczne sytuacje umieszczania dzieci w rodzinach, gdzie nawet nie mówią w języku kraju swojego pochodzenia [...] Te same problemy pojawiły nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej. Chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby w trakcie publicznego wysłuchania podzielić się naszymi doświadczeniami, aby wypracować najlepsze rozwiązania i praktyki w kwestiach związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych lub prawem dziecka do kontaktu z rodziną biologiczną

- mówił wiceminister Michał Wójcik.

 

Dzieci umieszczane są w rodzinach o różnej kulturze, języku czy religii. Właściwy organ lub sąd, który podejmuje decyzję w tej sprawie nie informuje Organu Centralnego jakim w Polsce jest Ministerstwo Sprawiedliwości, że postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte.

Pomimo wyraźnego, nie budzącego wątpliwości, zobowiązania wskazanego przez akty prawa międzynarodowego i unijnego do podejmowania określonych działań wobec dziecka, które musiało być oddzielone od rodziców biologicznych, Organy Centralne nie tylko Polski, ale i innych krajów Unii Europejskiej obserwują poważne naruszenia praw dziecka w zakresie zapewnienia mu kontynuacji wychowania w zgodzie z kulturą, językiem oraz religią, w której do tej pory żyło.

Dlatego zgłosiliśmy propozycję dodania nowego przepisu do Rozporządzenia Bruksela II bis, nakładającego na organy prowadzące postępowanie o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej obowiązku informowania właściwego organu państwa, z którym dziecko ma ścisły związek o wszczęciu procedury

- mówił wiceszef resortu sprawiedliwości.

 

W trakcie wysłuchania Sekretarz Stanu poinformował, że Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad całościową reformą sądownictwa dotyczącą spraw prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej, w tym spraw opiekuńczych i rodzicielskich. W ramach proponowanych rozwiązań powołanych miałoby zostać 11 sądów specjalistycznych pierwszej instancji i jeden sąd odwoławczy, a także wprowadzony zostanie zakaz odbioru dziecka do czasu uprawomocnienia wyroku.

 

Źródło: http://m.niezalezna.pl/215216-dosc-dramatu-polskich-dzieci-rzad-proponuje-rewolucyjne-zmiany-w-unijnym-prawie

 

Z Facebooka

Z Twittera

 

Biuro Poselskie

Posła na Sejm RP Michała Wójcika

 

ul. Mariacka 7

40 - 914 Katowice

tel. 32 220 10 20

 

mail: biuro@michalwojcik.eu

www.michalwojcik.eu


Copyright by Michał Wójcik 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Nawigacja

Moje profile społecznościowe